Меѓуетничка Интеграција
08.05.2023
Одржан настан Цртање на отворено како дел од проектот ,,Меѓуетничка интеграција“ со ученици од ООУ,, Маршал Тито,,-Муртино и ООУ,,Гоце Делчев “- Вељуса со организациска поддршка на Дом за деца и млади „Благој Мучето“- Струмица. Учениците цртаа на тема ,,Пролет“ на хамер со сув пастел во градскиот парк во Струмица.
Изложби