Висока малаа – Едукативен час со Киро Донев
26.04.2023
Во ООУ “Атанас Нивичански” – Нова Маала, поточно во подрачното училиште во Висока Маала, се одржа едукативно – забавен час со Киро Донев.
Учениците од IV и V одделение, од турска националност, беа почестени со презентирање на песни, гатанки и приказни за деца лично од авторот Киро Донев.
За премостување на јазична бариера помогнаа наставниците во училиштето.
На настанот присуствуваше и Иван Котев, кој патем запиша и неколку поговорки преведени од турски јазик.
Настанот беше во организација на Дом за деца и млади “Благој Мучето” – Струмица во соработка со раководниот и наставниот кадар во училиштето.
Изложби