Прв час од проектот ,,Роза Мојсовска – локовен уметник којашто црта со уста“
04.06.2024
   Одржан првиот час од проектот ,, Роза Мојсовска- ликовен уметник којашто црта со уста” со ученици од ООУчилишта ,,Видое Подгорец” – Струмица и ,,Герас Цунев”- Просениково и нивните менторки Македонка Ангелова Стоилова и Слободанка Митева.
Роза Мојсовска даде увод во часот па практично црташе со уста портрет , а потоа учениците работеа под нејзино менторство.
Настанот го организира и реализира Општинската установа,,Благој Мучето”- Струмица.
Изложби